Obchodné podmienky

Predávajúci – spoločnosť Life Help s.r.o., miesto podnikania Hodžova 1534/88, 911 01 Trenčín, IČO 44711867, zapísaný v živnostenskom registri: OR Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, vložka č. 21520/R

Ceny – uvedené v internetovom obchode, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje inštaláciu, poradenskú činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

Objednávka tovaru – vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo službu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Platná a riadne nestornovaná objednávka sa považuje za kúpnu zmluvu.

Platba – Maximálna cena dobierky špedičnou službou je 500 €. Pri objednávke nad 500 € je nutné uhradiť zálohu vo výške 20% z ceny objednávky.
Platba – Maximálna cena dobierky špedičnou službou je 500 €. Pri objednávke nad 500 € je nutné uhradiť zálohu vo výške 20% z ceny objednávky.

 • Cena za Poštovné / Zaslanie tovaru: DPD kuriér objednávka nad 100,00 € – 0€
 • poštou objednávka nad 100,00 € – 0€
 • objednávka do 100,00 €
  -kuriér dobierka a platba prevodom od 0,01 do 5,00 euro – 4,99 €
  -kurier dobierka a platba prevodom od 5,01 do 99,99 euro – 4,59 €
  -kurier dobierka a platba prevodom od 100,00 euro ZDARMA !
  -pošta dobierka a platba prevodom od 0,01 do 5,00 euro – 3,59 €
  -pošta dobierka a platba prevodom od 5,01 do 99,99 euro – 3,99 €
  -pošta dobierka a platba prevodom od. 100,00 euro ZDARMA !

Spôsob platby

 • v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka
 • platba na účet
 • dobierka na pošte , alebo kuriérovi

Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (zásielkovou službou, kuriérom a pod.).

Doba dodávky – Objednávky sa realizujú do 5-tich pracovných dní v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nemáme na sklade, okamžite Vás budeme kontaktovať telefonicky na číslo uvedené v objednávke a upresníme si dodanie. Najneskoršie však do 14 dní.

Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi – Kupujúcemu za vady tovaru.
Predávajúci poučuje Spotrebiteľa – Kupujúceho o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v osobitnom Poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.
Predávajúci oznamuje Spotrebiteľovi – Kupujúcemu informácie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy v osobitnom Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a za tým účelom mu zároveň poskytuje osobitný Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.
Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi – Kupujúcemu aby sa riadne oboznámil s poučením a všetkými informáciami ešte pred odoslaním objednávky.
Pri uplatnení záruky sa Spotrebiteľ – Kupujúci riadi pokynmi uvedenými v Záručnom liste a Reklamačným poriadkom Predávajúceho.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade alebo eviduje neuhradenú pohľadávku zo strany Spotrebiteľa – Kupujúceho.

Ochrana osobných údajov – Spoločnosť Life Help s.r.o., ako prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje nespracúvať osobné údaje Kupujúceho, pokiaľ k tomu Kupujúci nedá súhlas. Pri registrácií má Kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa internetového obchodu.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s výnimkou jednostranných právnych úkonov Kupujúceho a to uplatnenia reklamácie Kupujúcim a uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.
Právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Kupujúceho – Podnikateľa ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín , tn@soi.sk

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese:
  LIFE Help s.r.o, Hodžová 1534/88, 911 01 Trenčín
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
  Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 3. V súvislosti s Vašim právom odstúpiť od zmluvy Vám oznamujeme, že ak odstúpite od zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpite od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.