Reklamačné podmienky

Vážený zákazníci.
V prípade že potrebujete reklamovať výrobok zakúpený v našom e-shope, tak tento treba posielať výlučne na adresu prevádzky

Life Help s.r.o.
Hodžova 1534/88
911 01 Trenčín
00421903222286

Reklamačný poriadok
Predávajúci – spoločnosť Life Help s.r.o., miesto podnikania Hodžova 1534/88, 911 01 Trenčín, IČO 44711867, zapísaný v živnostenskom registri: OR Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, vložka č. 21520/R

 1. Všeobecné ustanovenia
  Tento reklamačný poriadok Predávajúceho je vydaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
  Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), ktorý bol zakúpený Spotrebiteľom – Kupujúcim od Predávajúceho, pri ktorom Kupujúci uplatní v záručnej dobe práva Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru alebo od jeho uvedenia do prevádzky oprávnenou osobou (ďalej len „Reklamácia“).

 2. Vymedzenie niektorých pojmov
  „Predávajúci“ osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe hnuteľnej veci a na základe zmluvy prevzal vec od Predávajúceho.
  „Spotrebiteľ“ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  „Záruka“ je zodpovednosť Predávajúceho za bezzávadovosť veci od prevzatia veci Kupujúcim do uplynutia záručnej doby.

 3. Záručné podmienky
  3.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar (ak ide napríklad o použitú vec je záručná doba na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho 12 mesiacov) a plynie odo dňa prevzatia Tovaru alebo odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby súčinnosť (podľa potvrdenia dokumentov súvisiacich uvedením do prevádzky oprávnenou osobou). Záručná doba 24 mesiacov platí len pri predaji Tovaru Spotrebiteľovi. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  3.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.
  3.3 V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený Tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
  3.4.Všetky záručné opravy uplatnené právom sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.
  3.5 Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný/ dodaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
  3.6 Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru Kupujúcim, používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach (napr. chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie…), neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o Tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, nesprávne ošetrovanie Tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, nesprávneho napájacieho napätia, neodbornej manipulácii s Tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou alebo živelnou pohromou.
  Predávajúci si v uvedených prípadoch, na ktoré sa záruka nevzťahuje, vyhradzuje právo nevracať za takýto Tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný Tovar.
  3.7 Kupujúci pri reklamácii označí, akú vadu vytýka a konkrétne uvedie, ktoré právo z tohoto dôvodu uplatňuje. V časti Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú uvedené práva Spotrebiteľa – Kupujúceho, ktoré si môže uplatniť podľa osobitného predpisu.
  3.8 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 4. Vybavenie reklamácie
  4.1 Reklamácia sa uplatňuje v prevádzkarni Predávajúceho: Life Help s.r.o., Hodžova 1534/88, 911 01 Trenčín.
  4.2 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
  4.3 V prípade, ak nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci.
  4.4 Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom presne označí vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  4.5 Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  4.6 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci – Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  4.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovar
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  4.8 V prípade, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
  4.9 V prípade, keď je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom do prevádzkarne Predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
  4.10 Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
  4.11 Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné informovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
  4.12 Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
  4.13 Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
  4.14 V prípade reklamácie vady Tovaru spôsobenej neodbornou montážou alebo neodborným uvedením Tovaru do prevádzky alebo neodbornou manipuláciou s Tovarom a ďalších prípadoch, na ktoré sa záruka nevzťahuje, Predávajúci zamietne reklamáciu Tovaru s týmto odôvodnením.

 5. Záverečné ustanovenia
  5.1 V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a môže sa s ním dohodnúť na vhodnej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu relevantný postup.
  5.2 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2021. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.
  5.3 Predávajúci splnil svoju povinnosť riadne informovať Spotrebiteľa – Kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok:
  a) vo svojej prevádzkarni na viditeľnom mieste dostupnom Spotrebiteľovi – Kupujúcemu.
  b) na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho https://lifehelp.sk a Spotrebiteľ – Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
  5.4 poučenie Spotrebiteľa – Kupujúceho o jeho právach podľa osobitného predpisu (Občiansky zákonník) sa nachádza nižšie v časti Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ – Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezávadnú, ak to Spotrebiteľovi – Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 Občianskeho zákonníka).
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ – Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi – Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ – Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ – Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci (§ 623 Občianskeho zákonníka).
 3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu (§ 624 Občianskeho zákonníka).
 4. Predávajúci poučil Spotrebiteľa – Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622, § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil toto poučenie:
  a) vo svojej prevádzkarni na viditeľnom mieste dostupnom Spotrebiteľovi – Kupujúcemu
  b) na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho https://lifehelp.sk a Spotrebiteľ – Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.