Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ upravuje ustanovenie § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 90 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 90 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Predávajúci vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúcemu – spotrebiteľovi zmluvne predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy tak, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  Predávajúci vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúcemu – spotrebiteľovi zmluvne predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy tak, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  Postup pri odstúpení od zmluvy:
  – Najneskôr 30. deň po prevzatí tovaru, musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy;
  – Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným elektronicky prostredníctvom E-shopu alebo listom na adresu Life Help s.r.o., Hodžova 1534/88, 911 01 Trenčín. Za tým účelom môžete vyplniť a zaslať na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy , ktorý tvorí prílohu tohto poučenia alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môžete vykonať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na našu uverejnenú adresu.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašom užívateľskom profile, resp. ktorý ste nám oznámili v oznámení na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou na adresu uvedenú vo Vašom užívateľskom účte alebo v odstúpení od tejto zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám môžete odovzdať poštou na adresu Life Help s.r.o., Hodžova 1534/88, 911 01 Trenčín alebo prostredníctvom kuriéra na uvedenú adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť resp. doručíte pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy.
  Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha:
Formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Príjemca:
Life Help s.r.o.
Hodžova 1534/88
911 01 Trenčín
e-mail: lifehelp@lifehelp.sk

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
a) ………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………..

Dátum dodania tovaru: …………………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

Číslo objednávky: * ……………………………………………………………………………………..
Číslo faktúry: * ……………………………………
Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**
SK……………………………………

Dátum …………..

(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.
(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci uhradil platbu za tovar cez PayPal, peňažné prostriedky budú vrátené na tento účet, v prípade, že platba bola uhradená kuriérovi (dobierka), kupujúci bude vyzvaný na oznámenie čísla účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail, v prípade, že číslo účtu neuvedie peňažné prostriedky mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v odstúpení od zmluvy.